Middelfart Tennisklub
 Love for Middelfart Tennisklub


§1


Klubbens navn er Middelfart Tennisklub.
 Klubbens adresse er Kongebrovej 45. 5500 Middelfart.

 

§2

 

Klubbens har til formål at give medlemmerne adgang til under de bedst mulige vilkår at spille
 tennis samt fremme interessen for dette spil for ungdommens vedkommende i særdeleshed og for
 voksne i almindelighed. Det tillægges herved særlig betydning, at børn og unge under 25 år får
 Mulighed for aktivitet og kammeratligt samvær med jævnaldrene i deres fritid.

 

§3


Klubben skal være medlem af Dansk Tennis Forbund og Fyns Tennis Union under Danmarks
 idræts - Forbund og/eller DGI
 Klubbens medlemmer er underkastet de amatørregler og bestemmelser som nævnte forbund måtte
 fastsætte.

Middelfart Tennisklub er forpligtet til at følge Dansk Idræts Forbunds vejledning til idrætsforeninger 
om behandling af personoplysninger.

 

§4


Klubben optager enhver, der søger optagelse. Indmeldelse skal ske til klubbens kasserer.
 Medlemskab er først opnået, når kontingent er betalt. Kvittering er medlemsbevis og giver
 klubrettigheder - og pligter.

§ 5


Kontingent
Kontingentet er gældende fra 1. maj til den 30. april. Kontingentet fastsættes for ét år ad gangen og
 opkræves forud. Dette gælder kun for udendørssæson.
 Bestyrelsen fastsætter forfaldsterminer.
 Baneleje vintertennis, fastsætter af bestyrelsen ud fra det kommunale tilskud.

§ 6


Udmeldelse
Såfremt et medlem ikke har fornyet sit medlemskab ved indbetaling af kontingent inden en af
 bestyrelsen for hvert år fastsat forfalds termin jfr. § 5, bortfalder medlemskabet dagen efter, at
 fristen er overskredet.
 Forfalds tennis meddeles som efter § 5.
 Udmeldelse kan endvidere ske ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer og forudsætter, at
 medlemmet har betalt kontingent frem til den dag, hvor udmeldelsen har virkning.
 Udmeldelse i løbet af et år giver ikke ret til refusion af kontingent/træningsafgift.

Eksklusion
 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der er i kontingent- og eller træningsafgift restance, samt
 ved manglende indbetaling af baneleje for vintertennis, med mindst 8 dages varsel.
 Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben,
 før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
 Overtrædelse af klubbens vedtægter og andre regler kan medføre udelukkelse for kortere eller længere
 tid - og eventuel eksklusion.
 Hvis bestyrelsen beslutter, at særlige forhold giver anledning til eksklusion, skal det ske ved at
 mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse,
 skal medlemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at
 spørgsmålet om eksklusion prøves på førstkommende generalforsamling.
 Spørgsmålet optages som særligt punkt på dagsordenen, og vedkommende har ret til at deltage i
 dette punkts behandling på generalforsamlingen.
 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som
 medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning herom.
 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af
 klubben vedtægter.

 

§7


Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse pr. mail eller brev til klubbens medlemmer og på klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen
 


Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbende år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab,
 4. Budget for det kommende år herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

§8


Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
 forhandlingerne.
 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget. § 6, § 14 og § 15.
 Stemmeberettiget er aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. Stemmeret udøves ved personligt
 fremmøde.
 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring fra stemmeberettiget medlem
 afstemning og valg foregå skriftligt, lige som alle afstemninger om eksklusion og genoptagelse skal
 foregå skriftligt.
 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne
 optages.
 Protokollen underskrives af dirigenten.

§9


Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
 mindst 1/3 af stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til
 bestyrelsen.
 I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, begæringen er
 fremsat over for bestyrelsen, og indvarsling skal ske på samme måde som for ordinær
 generalforsamling.

§1o


Bestyrelse - Udvalg - Valg.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer
 Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, og afgår skiftevis 3 og 2 ved ordinær generalforsamling.
 Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne
 beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
 Bestyrelsen sørger for at der føres regnskab og referat fra såvel generalforsamling som
 bestyrelsesmøder.
 Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg, hvori kan være repræsenteret såvel medlemmer som ikke
 medlemmer.
 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt
 formanden eller næstformanden er til stede. I formandens frafald indtræder næstformanden i
 dennes sted.
 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.


§11

Tegningsret.
Klubben tegnes af formanden.
 Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.
 IL alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, samt investeringer og
 spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal det godkendes af bestyrelsen, med simpel flertal,
 ligesom generalforsamlingens godkendelse med simpelt flertal blandt de fremmødte skal foreligge.
 Bestyrelsen hæfter ikke personligt for klubbens gæld. Men kan drages til ansvar hvis der er
 foretaget svigagtige handlinger.
 Bestyrelsen fastsætter klubbens ordens - og banetegningsregler.

§12
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab og status til revisorerne.
 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
 forsynet med revisorenes påtegning.
 Fra 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse, er klubbens medlemmer berettiget til,
 ved henvendelse til kassereren, at få udleveret driftsregnskab og status.

§13


Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisor og én revisorsuppleant.
 Revisorerne skal hvert år efter 1. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at
 beholdningerne er tilsted, og placeret korrekt i forhold til vedtægterne.
 Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til en hver tid adgang til at
 efterse regnskab og beholdning.
 Klubben kan, hvis godkendelse opnås på den ordinære generalforsamling, få revision foretaget af
 ekstern revisor, dog skal der være en påtegning af de på den ordinære generalforsamling valgte
 revisorer blandt klubben medlemmer.


§14


Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
 stemmer er for forslaget.


§ 15 

 

Klubbens opløsning, og/eller salg af ejendomme.

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i den anledning særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Det kræves, at der til denne ekstraordinære generalforsamling er mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer tilstede.

For forslagets vedtagelse kræves tillige, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Opnås et sådant flertal ikke på en ekstraordinær generalforsamling, er denne ikke beslutningsdygtig, og der skal indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling.

Er der ikke fremmødt tilstrækkeligt mange medlemmer, skal der opnås mindst 2/3 stemmer for forslaget om opløsning, som betingelse for at indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling om samme.

 

På denne anden ekstraordinære generalforsamling, kan beslutningen om opløsning træffes med 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

Må banerne og klubhus beliggende på Kongebrovej nr. 45. 5500 Middelfart opgives og sælges, skal som det første pant, al gæld afvikles og eventuel opnået overskud henlægges i klubbens bankbeholdning indtil opløsning har fundet sted.

 

Vedtager generalforsamlingen at opløse klubben skal overskud henlægges i et fond til fremme af tennissporten i Middelfart by og kan således kun anvendes til fremme af tennissporten indenfor bygrænsen.


Vedtægter er blevet vedtaget på Middelfart Tennisklubs ordinære generalforsamling
 Søndag den d. 06. marts 2011